Strategisch management

Uw wens
U wilt missie en visie ontwikkelen en vaststellen, met de daarbij behorende kernwaarden. Dat is uw vertrekpunt. U wilt dit samen met de medewerkers vormgeven, om te bereiken dat mensen hun persoonlijke ambitie en kwaliteiten kunnen inzetten om de ambitie van de organisatie uit te kunnen dragen en waar te kunnen maken. De medewerkers moeten zich verbonden voelen met het werk wat ze doen en waar u als organisatie voor staat.

Door dit met alle medewerkers te doen, wilt u ook verbinding tot stand brengen in het team, waardoor de samenwerking wordt bevorderd.

U wilt ook de missie en visie gebruiken om de organisatie voor de komende jaren vorm te geven. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het ondernemingsplan 2017-2020. Voor het tot stand komen van het ondernemingsplan, wilt u ook de belangrijke externe stakeholders een rol geven in dit proces.

Wij bieden
DÅSKA biedt begeleiding en ondersteuning in de vormgeving van gedragen visie en missie. Tevens worden in dit proces de medewerkers en ‘externe’ stakeholders betrokken. Hiermee bereikt u respectievelijk teambuilding met de medewerkers en draagvlak bij extern betrokken partijen.

Aanpak
We beginnen door alle medewerkers een strategische ‘plaatsbepaling’ te laten doen: een SWOT-analyse van uw bedrijf in de markt en wereld van nu, kijkend naar de nabije toekomst. U zult samen met de medewerkers en overige belanghebbenden vanaf uw ‘eiland’ de omgeving, markt en ontwikkelingen in kaart brengen. Vanuit uw eigenheid ontstaat een gezamenlijke visie, waarin de missie passend kan worden vastgesteld

.

Door diverse stakeholders te betrekken, bereiken we verschillende invalshoeken en wordt draagvlak gecreëerd. Iedereen wordt op een interactieve manier in beweging gebracht, waarbij persoonlijke motivatie en ambities worden gedeeld en geïntegreerd. Dit vormt de basis van uw team om de toekomst positief vorm te geven.

De resultaten van deze aanpak zijn:

  • Overzicht van de huidige markt(ontwikkelingen), vraag en productgroepen.
  • Inzicht in (nieuwe) kansen en bedreigingen in de markt.
  • Overzicht van stuurbare aandachtspunten (sterktes en zwaktes) in de organisatie.
  • Focus en doelstellingen met betrekking tot de te varen koers in deze ontwikkelingen, ten behoeve van continuïteit, risicospreiding en balans.
  • Betrokkenheid, inzicht, samenwerking en plezier bij de medewerkers.
  • Duidelijkheid in wat wenselijk is voor een solide basis voor de toekomst.
  • Een meerjarenbeleid in A3-formaat.
  • Vertaling naar praktische jaardoelstellingen.